കസാഖ്സ്ഥാനിലെ ടെന്‍ഗിസിലെ ഒരു മഴയുടെ തുടക്കം

Posted by Picasa

Comments

ഇടിമിന്നല്‍! :)
അയ്യോ, ഇടിവാള്‍! ഇടിവാള്‍ കാണേണ്ടാ..

Popular posts from this blog

അഭിലാലിന്റെ സംശയം

പപ്പുവിനു ഇന്ന് ചോറൂണ്

ടെന്‍‌ഗിസ് മുതല്‍ തിരോന്തരം വരെ (അവസാന ഭാഗം)